Naloge

Z vstopom Slovenije v EU sta postali strukturna in regionalna politika pomembni področji na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju.

Koncept regionalnega razvoja, institucije in vrste razvojnih spodbud opredeljujejo Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (UL RS št. 20/2011, št. 57/2012, št. 46/2016) in podzakonski akti z naslednjimi cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja:

 • zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi,
 • preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
 • spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja,
 • razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti, zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na trgu dela,
 • povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,
 • krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah,
 • ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v razvojnih regijah,
 • spodbujanje vseživljenjskega učenja v podporo zviševanja izobrazbene ravni prebivalstva in povečanja dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse,
 • uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,
 • zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju,
 • uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske družbe,
 • razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin in naselij romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter
 • spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz sveta.

Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. v skladu z zakonom opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu, ki so:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
 • priprava dogovorov za razvoj regije,
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno‑zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja, 
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, kadar jih izvaja sklad,
 • izvajanje regijske finančne sheme,
 • izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij,
 • dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sofinancirana iz evropskih skladov,
 • spodbujanje in razvoj podjetništva ter kulture inovativnosti,
 • promocija regije in spodbujanje investicij v regiji,
 • izvajanje regijskih programov internacionalizacije gospodarstva,
 • prostorsko planiranje na regionalni ravni in
 • druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekti po odločitvi pristojnega ministrstva po zakonu, ki določa delovna področja ministrstev, in ob soglasju ministrstva.

Gre za splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge razvojne naloge države, ki se jih na regionalni ravni opravlja v javnem interesu, določata pa jih 18. in 19. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Druge naloge, ki jih Regionalna razvojna agencija Savinjska, d.o.o. opravlja v regiji, so sporazumno dogovorjene aktivnosti, ki so v javnem interesu ustanoviteljic in se nanašajo na razvoj regije, vključno z med regijskim in čezmejnim razvojnim sodelovanjem.

Scroll to Top
Skip to content