Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo

Predvidoma v prvi polovici maja 2024 bomo objavili Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev. Rok za prijave bo relativno kratek, zato ministrstvo že v naprej informira o ključnih pogojih predvidenega javnega razpisa.

Opozarjamo, da so vse informacije v sporočilu informativne narave, končni pogoji za sofinanciranje investicij bodo namreč določeni z javnim razpisom Ministrstva za gospodarstvo, turizem in razvoj.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

Zbiranje predlogov za sofinanciranje po tem javnem razpisu bo potekalo v dveh različnih sklopih:

 • sklop 1 – investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov,
 • sklop 2 – investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin.

Ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavna in protiplazna zaščita javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin se bo sofinancirala v okviru sklopa 1 in sklopa 2.

Prijavitelji

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz sklopa 1 se bodo lahko prijavile občine, ki so oziroma bodo (velja samo v primeru novogradnje) lastnice javnih športnih objektov, katerih obnovo, novogradnjo ali rekonstrukcijo kot prijavljeno investicijo bodo prijavile na predmetni javni razpis. Občine se bodo lahko prijavile na sklop 1 tudi, če bodo na nepremičnini izkazale drugo dolgoročno pravico, ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije. Za investicije v javne športne objekte bodo lahko v okviru sklopa 1 občine na predmetni javni razpis prijavile tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnega športnega objekta. Občine bodo lahko na sklop 1 prijavile eno investicijo.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij iz sklopa 2 se bodo lahko prijavile občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih na predmetni javni razpis bodo prijavile posodobitev ali vzpostavitev javne zunanje športne površine. Občine se bodo lahko prijavile na sklop 2 tudi, če bodo na zemljišču izkazale drugo dolgoročno pravico, ki je pridobljena najmanj za čas celotne amortizacije predmeta investicije. Za investicije v zunanje športne površine bodo lahko v okviru sklopa 2 občine na predmetni javni razpis prijavile tudi investicijo, s katero bodo uredile dostopnost za funkcionalno ovirane oziroma protipoplavno ali protiplazno zaščito javnih zunanjih športnih površin. Občine bodo lahko na sklop 2 prijavile eno investicijo.

Skupna razpoložljiva višina sredstev

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo tega javnega razpisa, znaša 32.418.787 evrov. Višina sredstev, ki jih ministrstvo v letu 2024 namenja za sofinanciranje investicij skladno s tem javnim razpisom, je do 22.418.787 evrov. Zaradi narave investicij (priprave in izvedbe gradbenih del) ministrstvo načrtuje sredstva na proračunski postavki tudi za leto 2025, in sicer v višini 10.000.000 evrov.

Sklop 1

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz sklopa 1 znaša 24.000.000 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

 •  Pri podsklopu A, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 2.000.000 evrov z davkom na dodano vrednost (DDV): Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 1.000.000 evrov, v letih 2024 in 2025.
 • Pri podsklopu B, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 evrov z DDV in ne presega 2.000.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 evrov, v letih 2024 in 2025.
 • Pri podsklopu C, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 500.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 evrov, v celoti v letu 2024.
 • Pri podsklopu D, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 200.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 500.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 evrov, v celoti v letu 2024.
 • Pri podsklopu E, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 200.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 evrov, v celoti v letu 2024.

Ministrstvo bo v okviru sklopa 1 sofinanciralo stroške obnove, novogradnje in rekonstrukcije javnih športnih objektov, ki so nastali od 1. januarja 2024 (izjema bo strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki bo predstavljal upravičen strošek ne glede na datum nastanka). V okviru sklopa 1 se investicija ni smela fizično začeti pred 1. januarjem 2024 (izjema bodo investicije, ki so se začele fizično izvajati v letu 2023, niso izpolnjevale pogojev za prijavo na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 ter na dan roka za oddajo vlog na javni razpis še ne bodo zaključene). Fizični pričetek pomeni pričetek obnove, novogradnje, rekonstrukcije in/ali vgradnje športne opreme (priprava investicijske in projektne dokumentacije ne pomeni fizičnega pričetka del). Investicije se bodo morale zaključiti najkasneje do 31. avgusta 2025 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letu 2024) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2026 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letih 2024 in 2025), pri čemer se za zaključek šteje, da je investicija predana v uporabo. Stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, pa niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Sklop 2

Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij iz sklopa 2 znaša 8.418.787 evrov. Ministrstvo bo sofinanciralo prijavljene investicije po naslednjih podsklopih:

 • Pri podsklopu A, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije višja od 1.000.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 500.000 evrov, v letih 2024 in 2025.
 • Pri podsklopu B, kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 500.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 1.000.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 250.000 evrov, v celoti v letu 2024.
 • Pri podsklopu C, kjer je načrtovana vrednost investicije višja od 200.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 500.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 100.000 evrov, v celoti v letu 2024.
 • Pri podsklopu D, kjer je načrtovana vrednost prijavljene investicije najmanj 75.000 evrov z DDV in ne presega vrednosti 200.000 evrov z DDV: Izbrane prijavljene investicije bodo sofinancirane v višini do 50.000 evrov, v celoti v letu 2024.

Ministrstvo bo v okviru sklopa 2 sofinanciralo stroške investicij v posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ki so nastali od 1. januarja 2024 (izjema bo strošek v zvezi s pripravo investicijske in projektne dokumentacije, ki bo predstavljal upravičen strošek ne glede na datum nastanka). V okviru sklopa 2 se investicija ni smela fizično začeti pred 1. januarjem 2024 (izjema bodo investicije, ki so se začele fizično izvajati v letu 2023, niso izpolnjevale pogojev za prijavo na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic in posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin v letu 2023 ter na dan roka za oddajo vlog na javni razpis še ne bodo zaključene). Fizični pričetek pomeni začetek posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih površin in zunanje vgradnje športne opreme (priprava investicijske in projektne dokumentacije ne pomeni fizičnega pričetka del). Investicije se bodo morale zaključiti najkasneje do 31. avgusta 2025 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letu 2024) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2026 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letih 2024 in 2025), pri čemer se za zaključek šteje, da je investicija predana v uporabo. Stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke pa niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Dodatne informacije

Prijavitelj mora najkasneje ob prijavi na razpis oddati poročila o realizaciji Letnega programa športa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022, in sicer preko e-aplikacije Letni program šport (LPŠ) v občini.

Športni objekt ali športna površina, ki bo predmet prijavljene investicije, mora imeti v spletni aplikaciji e-Šport – Športni objekti status objekta »ODDAN« ali »VPISAN« (izjemi sta novogradnja javnega športnega objekta oziroma vzpostavitev nove javne zunanje športne površine).

Več informacij bo objavljenih z objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter z objavo razpisne dokumentacije v zbirki javnih objav Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Vir: MGTŠ

Scroll to Top
Skip to content