Regionalni razvojni dokumenti

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2021 - 2027

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2021 – 2027 (sprejet 27. 6. 2022)

Seznam projektnih predlogov


Priprave regionalnega razvojnega programa
2021-2027

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM 2014 - 2020

Regionalni razvojni program Savinjske regije 2014 – 2020 (sprejet 2. 7. 2014)

Priprave regionalnega razvojnega programa
2014-2020

Kazalniki in področja
2014-2020

DOGOVOR ZA RAZVOJ SAVINJSKE REGIJE

Dogovor za razvoj regij – DRR je inštrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Za programsko obdobje se v regiji pripravi regionalni razvojni program – RRP, ki je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni. Z njim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje. Izvedbeni dokument RRP je dogovor za razvoj regije, ki vključuje regijske projekte in sektorske projekte, ki so ključni za razvojni preboj in razvojno specializacijo regije.

Seznam projektov iz Dogovora za razvoj regije

Realizirani projekti iz Dogovora za razvoj regij

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Partnerji Občina Mozirje, Občina Nazarje in Občina Rečica ob Savinji so uspešno zaključili projekt ...
Več →
S6-ŠTORE7

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Celje, Štore in Vojnik

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje v Občinah Celje, Štore in ...
Več →
Aurea

Mreža podjetniških inkubatorjev – Poslovni objekt Aurea v Gorici pri Slivnici

Občina Šentjur je 7. oktobra 2022 v Gorici pri Slivnici odprla prenovljen objekt Auree, ...
Več →

Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije, sprejet 18. 2. 2021

Na podlagi Dopolnitve št. 2 k Dogovoru za razvoj regij – drugo povabilo je bila med nosilci regionalnega razvoja usklajena in 18. 2. 2021 z MGRT podpisana Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije. Dopolnitev št. 3 k Dogovoru za razvoj Savinjske regije vsebuje 30 projektov, od tega se jih devet nanaša na spodbujanje podjetništva, šest na izgradnjo kolesarskega omrežja, devet na zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, dva pa na izboljšanje regijske mobilnosti. Še štirje projekti izgradnje kolesarskega omrežja se financirajo iz integrale. Skupna vrednost projektov Dopolnitve št. 3 Dogovora za Savinjsko regijo tako znaša 125.395.633,35 EUR, od tega je kohezijskih sredstev 55.887.228,76 EUR. V Dogovor sta vključena še dva projekta, ki nista financirana iz kohezijskih sredstev, in sicer projekt VONARSKO JEZERO (vir sofinanciranja je predviden iz sredstev Operativnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 in integralnega državnega proračuna Republike Slovenije; okvirna vrednost 1. faze projekta je 3.926.746,00 EUR)in projekt REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA (vir sofinanciranja je iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; skupna vrednost projekta je 2.863.040,00 EUR).

Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije, sprejet 20. 4. 2020

Na podlagi Dopolnitev Dogovora za razvoj regij – drugo povabilo je bila med nosilci regionalnega razvoja usklajena in 20. 4. 2020 z MGRT podpisana Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije. Dopolnitev št. 2 k Dogovoru za razvoj Savinjske regije vsebuje 29 projektov, od tega se jih deset nanaša na spodbujanje podjetništva, osem na izgradnjo regijskega kolesarskega omrežja, deset na vlaganje v vodni sektor, od tega osem v odvajanje in čiščenje odpadnih voda, dva na zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, en projekt pa na izboljšanje regionalne mobilnosti. Dogovor vključuje tudi dva projekta izgradnje kolesarskih stez, ki sta financirana iz integrale: Izgradnja glavne kolesarske povezave G8 Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela – Šešče za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti in Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje – Vojnik - Dobrna za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost projektov Dopolnitve št. 2 Dogovora za Savinjsko regijo tako znaša 86.121.193,36 EUR, od tega je kohezijskih sredstev 54.450.104,29 EUR. V Dogovor sta vključena še dva projekta, ki nista financirana iz kohezijskih sredstev, in sicer projekt VONARSKO JEZERO (vir sofinanciranja je predviden iz sredstev Operativnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 in integralnega državnega proračuna Republike Slovenije; okvirna vrednost 1. faze projekta je 3.926.746,00 EUR)in projekt REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA (vir sofinanciranja je iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; skupna vrednost projekta je 2.863.040,00 EUR).

Dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije, sprejet 21. 6. 2018

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani je 21. junija 2018 minister Zdravko Počivalšek podpisal Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije – drugo povabilo. Na seji sta bila prisotna predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič in direktorica RASR, d.o.o. Iva Zorenč. V Dogovor je umeščenih 29 novih projektov Savinjske regije v skupni vrednosti 81.334.538,39 evrov. Država bo iz lastnih sredstev ter sredstev EU-ja za te projekte namenila 51.486.997,71 evrov. To pomeni, da je Savinjska regija za 29 projektov dobila kar 92,03% vseh razpoložljivih sredstev. Izmed 29 projektov se 9 odobrenih projektov nanaša na spodbujanje podjetništva, isto število projektov je namenjenih izgradnji regijskega kolesarskega omrežja. Dopolnitev Dogovora vključuje tudi 10 okoljskih projektov, in sicer se 7 projektov nanaša na čiščenje in odvajanje odpadnih voda, trije projekti pa so namenjeni oskrbi s pitno vodo. Odobren je tudi projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna-AC, priključka Celje-vzhod. V Dogovor sta vključena še dva projekta, ki nista financirana iz kohezijskih sredstev, in sicer projekt VONARSKO JEZERO (vir sofinanciranja je predviden iz sredstev Operativnega programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020 in integralnega državnega proračuna Republike Slovenije; okvirna vrednost 1. faze projekta je 3.926.746,00 EUR)in projekt REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA - SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA (vir sofinanciranja je iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020; skupna vrednost projekta je 2.863.040,00 EUR).

Dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije, sprejet 30. 11. 2017

V Rogaški Slatini sta 30. novembra 2017 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič podpisala Dogovor za razvoj Savinjske regije. Uspešno so bila pridobljena sredstva za dva razvojna ­sektorska projekta. Projekt Vonarsko jezero predvideva prenovo in modernizacijo pregrade ter ponovno ojezeritev. S tem projektom se bo zmanjšala poplavna ogroženost porečja Sotle, hkrati pa oživitev jezera predstavlja nov turistični potencial. Ta projekt je ocenjen na 3.926.746,00 milijona evrov. Regijska štipendijska shema (RŠS) je petletni projekt, ki bo trajal do leta 2022. Projekt za katerega je predvideno 2.863.040,00 milijona evrov je namenjen sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente. Štipendisti se tako že v času izobraževanja vključijo v delovni proces, po koncu izobraževanja pa se v regiji tudi zaposlijo. Dolgoročno projekt RŠS znižuje neskladja na trgu dela, poveže izobraževalne sisteme z gospodarskimi subjekti ter znižuje brezposelnost mladih v regiji. Predvidena sredstva za oba projekta prispevajo resorna ministrstva iz slovenskega proračuna.

Scroll to Top
Skip to content