Regijska štipendijska shema

Regijska štipendijska shema

Uradni naziv operacije: REGIJSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA – SAVINJSKA STATISTIČNA REGIJA
Obdobje izvajanja: 2014 – 2020
Trajanje: 2016 – 2022

Financiranje operacije
Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada https://www.eu-skladi.si/

Program izvajanja operacije
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc in 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 

Namen, cilji in ciljna skupina operacije

 • Namen operacije je sofinanciranje izvajanja regijske sheme kadrovskih štipendij v Savinjski statistični regiji, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, upravičencem in državo. Skladno z določbami ZŠtip -1 gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij z namenom usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni statistični regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela, dviga ravni izobrazbene strukture, zniževanja strukturne brezposelnosti, vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v statistične regije, povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem, pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, preko redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela ter spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v statistični regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

 

 • Splošni cilj operacije je šolanje mladih za potrebe gospodarstva, zaposlovanja v gospodarstvu in s tem preprečitev odseljevanja mladih iz statistične regije. Specifični cilji operacije pa so naslednji:
  – krepitev splošnih in poklicnih kompetenc mladih;
  – usposobljenost mladih za odzivanje na potrebe na trgu dela;
  – prožno prehajanje med izobraževanjem in delom.

 

 • Ciljne skupine operacije (v okviru javnih razpisov, ki jih bo izvedel upravičenec) so:
  – dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa ZŠtip-1, t.i. štipendisti) ter
  – delodajalci (ob upoštevanju pogojev, ki jih določa ZŠtip-1, t.i. štipenditorji).

Aktivnosti

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Scroll to Top
Skip to content