2SoKroG

2SoKroG

NAMEN PROJEKTA

Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo.

Projekt obravnava prioritetno področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih organov (CSD, Uradi za delo) in drugih deležnikov na področju socialne aktivacije (socialna podjetja, institucije neformalnega izobraževanja, NVO idr.). Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se (ponovno) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.

2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje sistem socialnih transferjev, ki sicer preprečujejo absolutno revščino, vendar ne daje trajnostnih rešitev in glede na demografske kazalnike predstavlja resen problem. Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij, razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije delovno usposobile do prilagojenih oblik trga dela in se integrirale v različne družbene sisteme.

Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo kot ključne javne institucije pri spremembi obstoječega stanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA:

  • vzpostavljene in okrepljene čezmejne strukture sodelovanja javnih institucij in vertikalna povezanost na področju socialne aktivacije,
  • razvoj in testiranje inovativnega modela socialne aktivacije v Centrih za socialno delo in Uradih za delo s ciljem opolnomočenja ranljivih ciljnih skupin za večjo socialno in zaposlitveno vključenost (v socialnem podjetništvu in drugih prilagojenih trgih dela čezmejnega območja),
  • razvoj kompetenc in veščin javnih uslužbencev za izvajanje socialne aktivacije za zagotavljanje zdravega in varnega okolja na čezmejnem območju ,
  • izboljšanje pravočasne prepoznavnosti državljanov za različna tveganja zdrsa v revščino preko preventivnega programa in (ne)medijske kampanje,
  • prenos čezmejnih rezultatov, izkušenj in v projektu razvitih praks na druga območja in interesna področja.

Projekt 2SoKroG je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prednostna os programa 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja.

Programski specifični cilj je krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja.

Aktivnosti

... kmalu

Scroll to Top
Skip to content