Poslovna cona južno od železnice, II. faza

Poslovna cona južno od železnice, II. faza

Poslovna cona južno od železnice II. faza vsebuje izgradnjo cest A, B in D ter rekonstrukcijo dela Ceste ob železnici (mimo podjetij Zagožen in Vulkanizerstvo Križnik) na območju omenjene poslovne cone. To je del širšega ureditvenega območja na območju PC Žalec – južno od železnice, kjer so bili v okviru I. faze že leta 2018 urejeni daljši del Ceste ob železnici mimo podjetja Tehnos ter zgrajeno krožišče in nov krak ceste ob vzhodnem robu podjetja Tehnos.

Operacija je potekala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2. »povečanje dodane vrednosti MSP«. Investicija v Poslovno cono južno od železnice II. faza predstavlja dograditev obstoječe infrastrukture v tej poslovni coni in sledi glavnemu cilju – omogočiti ustrezno infrastrukturo obetavnim podjetjem, sedanjim in bodočim uporabnikom poslovne cone ter s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva v Občini Žalec in na regionalni ravni.

Scroll to Top
Skip to content