Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje

Partnerji Občina Mozirje, Občina Nazarje in Občina Rečica ob Savinji so uspešno zaključili projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje. Projekt vključuje izgradnjo in dograditev Centralne čistilne naprave Mozirje in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji 8186 Mozirje. S projektom so zagotovili ustrezno čiščenje odpadnih vod v občinah Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji.

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Sofinancirala sta ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Scroll to Top
Skip to content