Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

V petek, 23. junija 2023, je v sejni sobi Občine Braslovče potekala novinarska konferenca ob uspešnem zaključku projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec. Operacija je bila sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Od aprila leta 2021 je bilo v vseh treh občinah zgrajenega 3.450 metrov kanalizacijskega voda in dve črpališči. Celotna vrednost projekta znaša 1.012.652,09 evrov skupaj z DDV. Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenja 358.685,33 evrov, Republika Slovenija pa 89.671,34 evrov nepovratnih sredstev.

Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 6. prednostne osi: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov, Prednostna naložba 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve, Specifični cilj 1: Zmanjševanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Sofinancirala sta ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Scroll to Top
Skip to content