Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Celostna prometna strategija je strateški dokument za načrtovanje prometa s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Namen:

Namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanega temeljnega strateškega dokumenta, tj. občinske celostne prometne strategije (v nadaljnjem besedilu: OCPS), kot jo opredeljujeta 21. člen Zakona o celostnem prometnem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju.

Cilj:

Cilj javnega razpisa je vpeljava in spodbujanje celostnega prometnega načrtovanja ter usmerjanje lokalnih skupnosti v razvoj trajnostnega prometa s pomočjo instrumentov, kot je OCPS, ki bodo podlaga za dolgoročno in sistematično izvajanje ukrepov za spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti na lokalni ravni.

Občine, ki bodo imele v skladu s pogoji in zahtevami predmetnega javnega razpisa in v njem navedenih podlag izdelano in potrjeno OCPS, bodo lahko kandidirale za javna sredstva, ki se bodo dodeljevala za izvedbo infrastrukturnih in neinfrastrukturnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Programu evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: PEK 21 -27) ter morebitnih drugih programskih dokumentih in drugih podlagah za črpanje evropskih ali nacionalnih sredstev.

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje stroškov postopka priprave OCPS, ki se izvaja kot neinfrastrukturni ukrep na horizontalni ravni v okviru PEKP 21–27, prednostne naloge 5 »Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo«.

Programsko območje izvajanja:

Programsko območje izvajanja operacij, ki bodo podprte v okviru predmetnega javnega razpisa, je Celotna Slovenija.

Višina razpoložljivih sredstev in obdobje porabe sredstev:

Okvirna višina sredstev evropske kohezijske politike, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 5.144.300,00 evrov.

Obdobje porabe sredstev je v letih 2024 in 2025.

 

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023.

Vloge, ki bodo oddane 18. 12. 2023 (velja datum poštnega žiga oz. oddaje na vložišče MOPE), se bodo v skladu z drugim odstavkom 101. člena Zakona  o upravnem postopku štele za pravočasne.

 

Kontakt: 

Morebitna vprašanja v zvezi z javnim razpisom je možno posredovati do najkasneje 8 dni pred rokom za oddajo vlog na elektronski naslov: jr-ocps.mope@gov.si

 

POVEZAVA DO DOKUMENTACIJE, OBRAZCEV IN PRIJAVNICE: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-obcinskih-celostnih-prometnih-strategij-oznaka-jr-ocps/

Scroll to Top
Skip to content