Javni razpis za direktorja (m/ž) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.

Javni razpis za direktorja (m/ž) RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), 22. člena Družbene pogodbe za družbo z omejeno odgovornostjo RASR, d.o.o. in sklepa z dne 31. 1. 2023, Skupščina RASR, d.o.o., objavlja javni razpis za imenovanje

DIREKTORJA (m/ž)
RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, d.o.o.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
· da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (visokošolska univerzitetna izobrazba prejšnja, specializacija po visokošolski izobrazbi prejšnja ali magistrska izobrazba druge bolonjske stopnje),
· da ima najmanj pet let delovnih izkušenj.

Kandidat mora k vlogi priložiti razvojni program družbe s programskimi usmeritvami in načinom vodenja družbe s poudarkom na izvajanju splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni, ki se izvajajo v javnem interesu, za obdobje 2023 – 2027.

Zoper kandidata ne sme biti podana omejitev iz 2. odstavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21 in 18/23 – ZDU-1O).

Mandat direktorja traja štiri (4) leta. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih ter dokazljive delovne izkušnje s področja regionalnega razvoja in vodenja projektov, sofinanciranih iz državnih in evropskih sredstev ter podjetniškega svetovanja.

Prijavo z izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe (iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto z navedbo ustanove, kje je bila pridobljena) ter izjavo o trajanju vseh dosedanjih zaposlitev (z opisom delovnih izkušenj), razvojnim program dejavnosti družbe za štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom naj kandidati v zaprti ovojnici posredujejo na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina – razpisna komisija, do dne 15. 3. 2023, s pripisom: »110 – 0004/2023 – Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe RASR, d.o.o..«

Kandidati bodo o ne/izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.

RASR, d.o.o.
Skupščina

Scroll to Top
Skip to content