2. redna seja Sveta Savinjske regije

V prostorih Narodnega doma v Celju je 25. aprila 2023 potekala 2. redna seja Sveta Savinjske regije. Prisotne župane je Polona Demšar Mitrovič z Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko seznanila z Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju, vodstvo Razvojne agencije Savinjske regije jim je podalo aktualne informacije v zvezi s spremljanjem in izvajanjem Regionalnega razvojnega programa 2014 – 2020 – poročilom o izvajanju za leto 2022, ukrepi Evropske kohezijske politike, drugimi finančnimi mehanizmi in razvojem regij, nadaljevanjem postopka izvajanja regionalnega prostorskega planiranja, izgradnjo in nadaljevanjem del na 3. razvojni osi, noveliranim razdelilnikom sofinanciranja za pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja za leto 2024

Pod točko razno je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol podal informacijo, da je bil RASR, d.o.o. seznanjen z namero RRA GIZ za spremembo ZSRR-2 v smislu ukinitve sofinanciranja območnih razvojnih partnerstev iz splošnih razvojnih nalog. Direktorica Iva Zorenč je odgovorila, da RASR, d.o.o., z zadevo ni seznanjen. Svet regije je sprejel sklep, da se ohrani financiranje razvojnih agencij vključno s subregijskimi razvojnimi agencijami, na takšnem nivoju kot do sedaj ter sklep, da glasovanje na Razvojnem svetu ostane nespremenjeno.

Po seji je potekala Skupščina RASR, d.o.o., na kateri so župani volili novo direktorico Razvojne agencije Savinjske regije za obdobje od 17. julija 2023 do 17. julija 2027. Članom skupščine se je najprej predstavila Bojana Stopinšek in nato Iva Zorenč.

Bojana Stopinšek je prejela 17 glasov od 28 družbenikov, ki so glasovali, in ki predstavljajo skupaj 65,50% prebivalcev Savinjske regije, Iva Zorenč 11 glasov, ki predstavljajo 30,48% prebivalcev Savinjske regije.

Scroll to Top
Skip to content